Juridische kennisgeving

JURIDISCHE KENNISGEVING

 

EDITOR INFORMATION 

Deze site wordt uitgegeven door de Stichting Pierre & Vacances-Center Parcs Groep

Oprichting van de vennootschap, gemachtigd bij prefectuurbesluit gepubliceerd in het staatsblad van 18 november 2017

SIRET 834 157 497 00019

Het hoofdkantoor is gevestigd in L’Artois – Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai 75947 PARIS CEDEX 19

De directeur van de publicatie is Marie Balmain

E-mailadres voor contact: marie.balmain@groupepvcp.com

HOSTING INFORMATIE

PLANET Bourgogne – Jean-Michel LEFAURE
RCS DIJON B 403226012 APE 62024
24 rue de la Redoute 21850 Saint Apollinaire
Tel: +33 (0) 3 80 73 11 12

CREDITS

Website ontworpen en ontwikkeld door PATTE BLANCHE

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN 

De Stichting Pierre & Vacances-Center Parcs Groep (hierna de “Stichting”) beheert de website die toegankelijk is via de URL https://fondation.groupepvcp.com (hierna de “Site”).

De gebruiker erkent deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de AV) te hebben gelezen en verbindt zich ertoe deze te respecteren. Deze Site wordt u gratis ter beschikking gesteld (exclusief kosten voor siteverbinding) voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van naleving van de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

De Stichting behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment te wijzigen. De gebruiker verbindt zich er daarom toe om ze regelmatig te raadplegen.

 • Site-inhoud 

De Stichting verbindt zich ertoe bijzondere zorg te besteden aan de waarheidsgetrouwheid van de informatie die op de Site wordt weergegeven.

De informatie die op de Site wordt verstrekt, is echter voor informatieve en indicatieve doeleinden. Evenmin kan de Stichting de juistheid, volledigheid of actualiteit van de op de Site gepubliceerde informatie garanderen. Ze kunnen de gebruiker niet vrijstellen van een aanvullende en aangepaste analyse.

De Stichting behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel elk element van de Site te wijzigen.

 • Indiening van projecten bij de Stichting

Op de Site kunnen Gebruikers een project indienen bij de Stichting. De gebruiker wordt erop gewezen dat de mogelijkheid om projecten in te dienen enkel mogelijk is tijdens de door de Stichting vastgestelde periodes.

Voor het indienen van een project moet u een online formulier invullen met informatie en documenten betreft uw identiteit, uw project en uw professionele achtergrond. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor de Stichting en zal worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid.

Als de Stichting geïnteresseerd is in uw project, neemt zij contact met u op.

 • Beschikbaarheid van de Site

De Stichting stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van de Site te verzekeren, maar garandeert niet dat deze zal werken in eender welke besturingsomgeving en dat deze te allen tijde kan worden gebruikt, zonder onderbreking of fout.

Aangezien de Site voortdurend in ontwikkeling is, is deze onderhevig aan incidentele wijzigingen en/of tijdelijke of permanente onderbrekingen zonder voorafgaande kennisgeving, met name om onderhoudsredenen. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Site door deze wijzigingen niet beschikbaar is.

 

 • Hyperlink

Het creëren van hyperlinks naar de Site is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.

De gebruiker wordt erop gewezen dat in het geval van een hypertekstlink op de Site en verwijzend naar de site van een derde, de Stichting geen middelen heeft om deze sites te controleren en daarom niet verantwoordelijk is voor hun beschikbaarheid. De Stichting sluit alle aansprakelijkheid en garantie uit met betrekking tot hun inhoud.

 • Intellectueel eigendom

Elk gebruik, reproductie, kopie, distributie van een of meer elementen van de Site voor ander gebruik dan privégebruik is verboden.

Alle inhoud van de Site, inclusief maar niet beperkt tot de domeinnaam, teksten, grafisch charter, grafieken, foto’s, tekeningen, geluiden, afbeeldingen, audio en video, maar ook de structuur, het navigatieplan, het ontwerp en de organisatie van de rubrieken, hun titels, bestaande of toekomstige, worden beschermd door intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, eigendom van of opgeëist door de Stichting.

De Stichting verleent elke Gebruiker, op een niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbare basis, het recht om de Site uitsluitend voor hun eigen behoeften te gebruiken. Dit recht wordt verleend voor de duur van het gebruik van de Site. Deze concessie van rechten houdt geen enkele overdracht in van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ten behoeve van de Gebruiker.

Bijgevolg is het voor elke Gebruiker verboden om in welke vorm dan ook, direct of indirect, de elementen waarnaar in de vorige paragrafen wordt verwezen, te reproduceren, evenals de merken, namen, acroniemen, logo’s, kleuren, grafische afbeeldingen of andere tekens te wijzigen die door de Stichting ter beschikking zijn gesteld en meer in het algemeen om deze elementen te gebruiken of te exploiteren.

 • Toepasselijk recht en geschillen

De Algemene Voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

De Partijen komen overeen, in het geval dat een minnelijke schikking niet mogelijk is, dat alleen de COMMERCIËLE RECHTBANK VAN PARIJS bevoegd is om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit deze AV die deze zouden kunnen verdelen, niettegenstaande meerdere verweerders of een beroep op garantie.

 

PRIVACYBELEID

Het doel van dit beleid ter bescherming van persoonsgegevens en cookies (hierna het “Beleid” genoemd) is om de voorwaarden te beschrijven voor het verzamelen van persoonsgegevens over u via de Site die toegankelijk is op het adres https://fondation.groupepvcp.com (hierna de “Site”) en hun verwerking door de Stichting Pierre & Vacances Center Parcs Groep (hierna de “Stichting”) en om u te informeren over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Alle handelingen met uw persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en in het bijzonder met Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van gegevens van persoonlijke aard en voor het vrije verkeer van dergelijke gegevens (hierna de “Verordeningen” genoemd), en van alle nationale wetgeving die van toepassing is op gegevensbescherming.

Elk gebruik van de Site impliceert acceptatie van dit privacybeleid.

 • Definities 

De volgende termen, die beginnen met een hoofdletter, hebben de volgende betekenis : 

“Persoonsgegevens (of DCP)”, “Speciale gegevenscategorieën”, “Verwerken/verwerking”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerker”, “Betrokken persoon hebben dezelfde betekenis als in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens;

“Verwerking van persoonsgegevens” betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, en die worden toegepast op gegevens of sets van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

 • Doeleinden, categorieën van verzamelde en verwerkte gegevens en bewaartermijn

Gegevensbeheerder

De Stichting treedt op als onderdeel van het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens als verantwoordelijke voor de verwerking.

Wettelijke basis en Doel van het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens

Op basis van uw toestemming verzamelen wij uw Persoonsgegevens:

 • Als u een aanvraagformulier invult voor informatie over de Stichting. Uw Persoonsgegevens worden verzameld om op uw verzoek te reageren.
 • Wanneer u een project indient bij de Stichting. Persoonsgegevens worden verzameld om uw projectvoorstellen te beheren, u te informeren over de opvolging door de Stichting en om met u te communiceren.

Verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens

De verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam), uw professionele achtergrond en contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer).

Sommige informatie is verplicht (gevolgd door een asterisk) en andere optioneel zoals aangegeven in het formulier.

Bewaartermijn van Persoonsgegevens

In het geval dat uw aanvraag wordt afgewezen, worden uw Persoonsgegevens enkel bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag te verwerken en onmiddellijk na het afwijzingsbesluit verwijderd.

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, worden de Persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag te verwerken en gedurende de tijd dat de Stichting uw project ondersteunt, en vervolgens gedurende een periode van 5 jaar.

 • Overdracht van Persoonsgegevens

Gebrek aan communicatie met derden

We verbinden ons ertoe de informatie en Persoonsgegevens die u ons meedeelt, niet aan derden bekend te maken. Deze informatie en Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door onze interne diensten en zullen in geen geval worden overgedragen of verkocht aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Communicatie om juridische of legale redenen

Uw informatie en Persoonsgegevens kunnen aan een derde partij worden verstrekt als de Stichting hiertoe verplicht is op grond van de wet, een regelgevende bepaling of een gerechtelijk bevel, of als deze openbaarmaking noodzakelijk wordt gemaakt in het kader van een onderzoek, een gerechtelijk bevel of procedure, op nationaal grondgebied of in het buitenland.

 • Recht van personen

U heeft recht op toegang tot rectificatie of wissing (recht om vergeten te worden) van uw persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en recht op overdraagbaarheid van deze gegevens.

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen:

 • per post naar Fondation Groupe PIERRE ET VACANCES-CENTER PARCS, L’Artois – Espace Pont de Flandres, 9 rue de Cambrai- 75947 Paris Cedex 19,
 • or per e-mail op marie.balmain@groupepvcp.com

Om uw verzoek snel te kunnen verwerken, dient u uw voor- en achternaam te vermelden en een geldig identiteitsbewijs bij te voegen (identiteitskaart, paspoort, bewonerskaart, dat om veiligheidsredenen per post moet worden verstuurd).

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) (www.cnil.fr) of de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats.

 • Beveiliging

De Site is gemaakt met WordPress. Als zodanig implementeert de Stichting alle passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, evenals een beveiligingsniveau aangepast aan het risico.

 • Wijziging van het privacybeleid

In het geval van wijziging van dit Beleid, of als wettelijke of regelgevende teksten dit vereisen, zal de gewijzigde versie op onze websites worden gepubliceerd en zal deze van kracht zijn vanaf het moment van publicatie.

Daarom nodigen we U uit om er bij elk bezoek naar te verwijzen om op de hoogte te zijn van de laatste versie, die permanent beschikbaar is op onze websites.